سلام.کمکم کنید.من گوشی ریست کارخانه کرده ام بازی من از اول امده پشتیبان گیری کرده ام ولی بازی من نیست چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟

سلام.کمکم کنید.من گوشی ریست کارخانه کرده ام بازی من از اول امده پشتیبان گیری کرده ام ولی بازی من نیست چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟This text will be blurred

1 Like

لیدر کلن جنگ برتر
Svgh1351@gmail.com
Saeedsvg@gmail.com